Personuppgiftspolicy

Kort om dina rättigheter

Här beskriver vi hur Forward Energy samlar in och behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kan gå tillväga för att ställa frågor eller nyttja dina rättigheter gällande detta. Du är givetvis inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, om du väljer att inte göra det kan vi inte kommunicera eller ingå avtal med dig.

Personuppgiftsansvarig

Forward Energy AB, org. nr. 559200–6208 är personuppgiftsansvarig. På vår hemsida, www.forwardenergy.se kan du läsa mer om oss. Här kan du också hitta information om vilka cookies vi använder för att förbättra användarupplevelsen, www.forwardenergy.se/cookies

Du är alltid välkommen att kontakta oss per mail till info@forwardenergy.se vid frågor om personuppgiftsbehandlingen eller om du vill utöva dina rättigheter.

Begära rättelse av din information

Om du byter telefonnummer, e-postadress och annan kontaktinformation eller upptäcker att uppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att vi rättar dem.

Bli raderad

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om det inte längre är nödvändigt att vi behandlar dem för de syften som de samlades in. Uppgifter som har med fakturering till dig att göra kan vi dock inte radera omedelbart eftersom vi har en skyldighet att spara sådana uppgifter enligt bokförings- och skattelagstiftning. Om du begär att bli raderad kommer vi att ta bort alla uppgifter om dig som vi kan ta bort.

Begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Du har i vissa situationer rätt att begära att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta kan ske exempelvis om du har begärt rättelse av dina personuppgifter och det tar tid för oss att tillmötesgå din begäran.

Få ut dina personuppgifter för flytt till annan tjänst

Du har rätt att begära att få ta del av de uppgifter vi har i syfte att underlätta att byta till en annan leverantör av den tjänst vi erbjuder dig. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Invända mot personuppgiftsbehandlingen

Du har rätt att göra invändningar mot sådana aktiviteter vi utför med dina personuppgifter som har stöd i en så kallad intresseavvägning.

Begära ett registerutdrag

Ange vilken information du vill ta del av. Registerutdraget är gratis och ska skickas till dig utan onödigt dröjsmål.

Vilken information samlar vi in om dig?

Personuppgifter som du själv ger oss

Du kan direkt eller indirekt och på ett antal olika sätt komma att ge oss information om dig själv, såsom:
• namn, födelsedatum, person- och kundnummer
• leveransadress för el, faktureringsadress, e-postadress, mobilnummer, hemtelefonnummer och övriga kontaktuppgifter
• förbrukningsuppgifter, anläggnings- och områdes-ID, anläggningspostnummer och ort
• faktura- och OCR-nummer, kontouppgifter för betalning av faktura

Detta kan ske exempelvis när du:
• fyller i personuppgifter via vår webbplats för att du funderar på att bli kund hos oss och vill ha information om pris och avtalsalternativ
• ingår avtal med oss
• prenumererar på vårt nyhetsbrev eller följer oss på sociala mediekanaler
• på annat sätt lämnar personuppgifter till oss

Forward Energy kan även komma att samla in och behandla vissa uppgifter om dig utan att du själv gett informationen till oss. Detta kan vara sådana typer av uppgifter som de som listats ovan och även följande kategorier av information:

Kundinformation: detaljer angående ditt elavtal, förbrukning, och kundkommunikation såsom om vi skickat mail till dig som inte kommit fram, mm.

Finansiell information: uppgift om godkänd eller nekad kreditprövning, eventuella krediter, betalningshistorik såsom uppgifter om fakturabelopp, betalsätt, förbrukning, betalningsdatum etc.

Enhetsinformation: IP-adress, webbläsar- och tidzonsinställningar, operativsystem och skärmupplösning, mm.

Dessa personuppgifter kan samlas in i följande situationer:
• när vi hämtar/verifierar uppgifter om dig från publikt tillgängliga register och kreditupplysningsföretag i syfte att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
• när vi får uppgifter om dig från Instagram, Facebook eller annan samarbetspartner till Forward Energy som du själv lämnat till samarbetspartnern och godkänt att de lämnas vidare till Forward Energy för att du är intresserad av att bli kund hos oss.

All information du ger till oss samt information som vi samlar in om dig behandlas i syfte att:
• bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
• för att eventuellt ta en kreditupplysning på dig
• leverera el till dig samt administration kring detta inkl. betalning
• ta fram statistik, utvärdera, analysera och förbättra Forward Energys processer
• kunna utvärdera risker, följa upp vilka säkerhetsåtgärder som kan behöva vidtas
• följa tillämplig lagstiftning, såsom skattelagstiftningen, lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagen

De uppgifter som vi behandlar om dig enligt ovan är förenliga med de syften för vilka uppgifterna samlas in och är generellt sett nödvändiga för att vi ska kunna ingå i ett avtal med dig, för att fullgöra avtalet eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal med oss ingås.

Den behandling vi utför med dina personuppgifter kan även komma att ske med en intresseavvägning enligt dataskyddsförordningen som laglig grund eftersom behandlingsaktiviteterna med dina personuppgifter får anses nödvändiga för Forward Energys intresse av att kunna tillhandahålla sina tjänster.

Om du inte vill ta emot nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick från oss kan du avregistrera dig via länk i utskicken alternativt informera oss om det per mail till: info@forwardenergy.se

Vilka kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är tillgängliga för sådana personer hos oss på Forward Energy som behöver ha tillgång till uppgifterna för de syften och för att utföra de aktiviteter som beskrivs ovan. Vi kan komma att lämna ut, dela eller överföra dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare:

Andra elhandelsleverantörer samt elnätsleverantörer

För att administrera ditt byte av elhandelsbolag till Forward Energy eller från Forward Energy till ny leverantör inklusive att hantera betalning av fakturor och eventuella tvister.

Leverantörer till Forward Energy

För utförandet av våra åtaganden gentemot dig enligt vårt avtal såsom leverantörer av kundhanterings-, kundservice- och ekonomisystem samt e-post och andra kommunikationsverktyg.

Kreditupplysningsföretag och leverantörer av publika register

När vi hämtar eller verifierar uppgifter om dig från publikt tillgängliga personregister och kreditupplysningsföretag för att bedöma din kreditvärdighet inför avtalsingående, samt för att bekräfta din identitet och adress.

Myndigheter

Vi är skyldiga att, på begäran, enligt lag och myndighetsbeslut lämna ut information om dig till myndigheter. Detta sker typiskt sett till Skatteverket men skulle även kunna vara till polisen i samband med åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Dessa externa parter får inte använda personuppgifterna för några andra ändamål än för att tillhandahålla den aktuella tjänsten och måste följa de instruktioner och villkor för personuppgifterna kring säkerhet och liknande som vi uppställer för dem.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt och/eller lagstadgat för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig som kund och för våra övriga berättigade intressen i enlighet med denna Integritetsskyddsinformation.

Som längst sparar vi personuppgifter i 12 månader efter ett avslutat avtalsförhållande med undantag för lagstadgade lagringstider att vissa underlag måste sparas t.ex. enligt bokföringslagen. Personuppgifter hänförliga till en kund som avslutat sitt avtal men fortfarande obetalda fakturor sparar vi till dess att fordran har reglerats.