Varför tror miljörörelsen att klimatet bryr sig om landsgränser?

Sverige är en integrerad del av ett större elsystem.
Beslut måste baseras på fakta och helhetsbilden, inte på vad som "känns" bra.
Att göra verklig nytta är viktigare än att blunda för problemen och klappa oss själva på axeln!

För att öka leveranstryggheten och bidra till en hållbar egenförsörjning har EU beslutat att vi ska ha en gemensam marknad för el. Det har under flera år funnits gemensamma spelregler för handel av el inom EU. Detta är ett viktigt arbete då utsläpp av koldioxid inte bryr sig om gränser mellan länder utan fokus måste vara större än enskilda nationer.

"Varför pratar ingen om vilken nytta vi kan göra i Europa?"

Trots detta arbete för en gemensam, hållbar, marknad hör vi sällan någon prata om det. Fokus ligger istället på vår produktion, vårt energibehov och vad vi i Sverige kan göra för oss själva. Varför pratar ingen istället vilken nytta vi kan göra i Europa? Klimatet bryr sig inte om Sverige är fossilfritt när övriga Europa inte är det.

Sverige är en del av det europeiska energisystemet och svenska stamnätet har 16 utlandskopplingar som förbinder vårt elsystem med Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Litauen och Polen. Dessa länder har i sin tur kopplingar vidare ut i Europa vilket innebär att el från Sverige påverkar elsituationen långt bortom våra egna gränser genom en sorts kedjereaktion.

Sveriges elproduktion är i stort sett fossilfri tack vare väl utbyggd vattenkraft och stabil kärnkraft. Tyvärr begränsar sig klimatet inte till enskilda länder, även om det ibland kan låta så när man lyssnar på en del politiker och kärnkraftsmotståndare. Många argumenterar för en avveckling av kärnkraft för att på sikt ersätta den med fler vindkraftverk och solpaneler. Detta är ett tydligt exempel där man väljer att fokusera på Sverige istället för helheten och vad som egentligen är klimatsmart.

Långt ifrån hela Europa har lika bra produktion som vi i Sverige. Kol, olja och gas är fortfarande nödvändigt för att producera den el som krävs i stora delar av Europa. Polen har till exempel vid tidpunkten detta skrivs en elproduktion som utgörs av 69 % fossila bränslen vilket ger ungefär 630g koldioxidutsläpp per producerad kWh. Den svenskproducerade elen som exporteras till Polen idag har ett koldioxidutsläpp på 40g per kWh vilket är avsevärt lägre. Ju mer av denna el vi kan exportera till Polen, desto mindre el behöver de producera själva och för varje exporterad kWh besparar vi klimatet nästan 600g koldioxid.

"Först när vårt gemensamma system inte längre är beroende av kol, olja och gas är det rationellt att överväga avveckling av fossilfri elproduktion."

Även om vi i Sverige idag hade kunnat ersätta all kärnkraft med annan produktion vore det irrationellt då det finns stor nytta i att exportera ännu mer än vad vi redan gör. Det är bättre att fylla på med ny produktion samtidigt som vi behåller den produktion vi har. Först när vårt gemensamma system inte längre är beroende av kol, olja och gas är det rationellt att överväga avveckling av fossilfri elproduktion.

Istället för symbolpolitiska handlingar måste vi lyfta fram möjligheten att bidra till ett minskat fossilberoende i Europa och därmed agera klimatsmart på riktigt. Att bevara sveriges förmåga att exportera effektiv fossilfri el är det nyttigaste vi kan göra för klimatet.

Håller du med oss?
Utan rationella kunder som dig så påverkar vi ingenting!
Var med och förändra bilden genom att teckna ett rationellt elavtal!